top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Definities a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Interieur by Gina.
b- Interieur by Gina: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerpster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Interieur by Gina onder nummer 85693553, gevestigd aan Athenelaan 215, 2152 KL Nieuw-Vennep.
c- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur by Gina een opdracht sluit.
d- opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Interieur by Gina.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die de opdrachtgever sluit met Interieur by Gina. Interieur by Gina behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht

2.1 Een opdracht met Interieur by Gina komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan Interieur by Gina schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een opdracht met Interieur by Gina in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Interieur by Gina zal de opdracht naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Interieur by Gina is de vertrouwenspersoon en raadgever van de opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Interieur by Gina op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3 Interieur by Gina kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

3.4 Voor een optimale uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat zowel Interieur by Gina als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door Interieur by Gina opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Interieur by Gina kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 4 Wijziging van de opdracht

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. Interieur by Gina zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Interieur by Gina de opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Interieur by Gina zal de opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Interieur by Gina voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Interieur by Gina worden weergegeven in euro’s, zijn van btw vrijgesteld en exclusief reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Interieur by Gina zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 Interieur by Gina behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen. 5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door Interieur by Gina zijn bevestigd.

Artikel 6 Betaling

6.1 Na een aanbetaling van 10-50% (afhankelijk van de opdracht) van het overeengekomen bedrag, start Interieur by Gina met het uitvoeren van de opdracht.

6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. Interieur by Gina hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 Interieur by Gina hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

6.5 Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. over het resterende bedrag. Interieur by Gina hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.

Artikel 7 Product, bestelling en levering

7.1 Interieur by Gina heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht op basis van de opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2 Interieur by Gina is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van Interieur by Gina.
7.3 De opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de opdrachtgever.
7.4 Interieur by Gina is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan Interieur by Gina .
7.5 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal Interieur by Gina het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 Interieur by Gina verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 Interieur by Gina is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door Interieur by Gina in behandeling genomen.
7.9 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiële productinformatie van het geleverde danwel een derde- producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar Interieur by Gina niets aan kan doen.

 

Artikel 8 Eigendomsrecht, gebruik & licentie

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Interieur by Gina blijven alle door Interieur by Gina aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Interieur by Gina, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Interieur by Gina het werk zonder vermelding van naam van Interieur by Gina openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 Interieur by Gina heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interieur by Gina aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Interieur by Gina worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Interieur by Gina niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

9.2 Interieur by Gina is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Interieur by Gina is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)

9.3 Interieur by Gina is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4.Interieur by Gina is niet aansprakelijk voor indirecte schade, misgelopen winst, verlies van goodwill, bedrijfsstilstand en aanspraken van klanten van je opdrachtgever.

9.5 Aansprakelijkheid van Interieur by Gina is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Interieur by Gina geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Interieur by Gina opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Interieur by Gina bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan Interieur by Gina.

11.2 Indien een klacht naar het oordeel van Interieur by Gina gegrond is, zal Interieur by Gina de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Interieur by Gina kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur

tot een lager bedrag.

11.3 Indien de opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Interieur by Gina ’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Interieur by Gina behoudt zich het recht voor om een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 Interieur by Gina behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. Interieur by Gina zal hierbij altijd het privacybelang van de opdrachtgever in acht nemen.

12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en opdrachten waarbij Interieur by Gina partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.

12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.

bottom of page